Y Dyfodol.

Bagillt Car Spares New and Used Car Parts

Yn ein hymdrech i foderneiddio ac i ddarparu gwasanaeth gwell i’n cwsmeriaid, rydym wedi cyflogi NorthWales Media Ltd sef cwmni lleol sy’n arbenigo mewn TG (technoleg gwybodaeth) a marchnata er mwyn helpu ni i fuddsoddi ar gyfer y dyfodol.

Mae ei’n gwefan newydd yn ei gwneud yn haws i gystylltu a ni ar unrhyw adeg ar gyfer ein gwasanaethau lle y bydd gwybodaeth gyfredol ar gael trwy’r adeg.

Gwnewch yn siwr i ddilyn ni ar Facebook i weld pa ceir sydd ar gael ar gyfer rhannau ac am tips. Mae Mike a Dewi wedi cael mlyneddoedd o brofiadau yn y diwydiant hwn ac maent yn wyddoniadur o wybodaeth.

Un o’r nodweddion y byddem yn hoffi ei’n cwsmeriaid rheolaidd i’w weld yw ei’n tudalen Facebook lle byddwn yn postio’r ceir diweddaraf sy’n cael eu casglu er mwyn i chi weld os ydych eisiau unrhyw rannau a allwn ni adfer cyn i’r broses ailgylchu cychwyn. Mae hyn yn golygu ein bod yn gallu cymryd rhan angenrheidiol yn effeithlon cyn i unrhyw ddifro digwydd yn y broses o dadlygru ac anfon at y malwr ar gyfer ailgylchu.

Er ein bod yn moderneiddio ein systemau, byddwch yn garedig gan ein ni’n dod i’r arfer a’r ffurf newydd yma ac fel llawer o ein cysmeriaid sy’n ymfalchio yn y system o gadw cerbydau eu hunain.Rydym yn mecanyddol ac weithiau’n drydanol, ond nid yn gymaint o digidol.

Tu allan i orau gwaith, y ffordd orau i gyswllt a ni yw trwy e-bost. Os nad ydych yn ganol oed ac yn sarrug fel ni am gyfryngau cymdeithasol, yna bydd neges Facebook yn iawn. Os yr ydych ar ein rhestr cyswllt rheolaidd, yna byddwn yn eich ychwanegu at ein grwp WhatsApp lle y byddwch yn cael cyhoeddiadau am y ceir diweddaraf yn ein busnes. Ie, rydym yn ymwybodol o’r camau newydd rydym yn cymerid i’w wella ein system a rydym wedi cymryd cwrs, hyd yn oed, er mwyn allu afon lluniau a negesueon hefo’i gilydd. Waw!

Yn olaf, gallwch ffonio ni ar unrhyw adeg. Mae ei’n llinellau yn dueddol o fod yn brysur ac felly trwy yr options o allu cyswllt ni ar e-bost, Facebook neu WhatsApp rydym yn gobeithio i gryfhau ein system a gwasanaeth hefo chi.

Mike a Dewi

The Future.

Bagillt Car Spares New and Used Car Parts

In our effort to modernise and provide a better customer service we employed NorthWales Media Ltd a local IT Support and marketing company to help us invest for the future.

Our new Website makes it easier to contact us at any time for our services. Up-to-date information will be available at all times.

Be sure to follow us on Facebook to see what cars are available for parts and tips. Mike and Dewi have years of experience in this industry and are an encyclopedia of knowledge.

One of the features we would like our regular customers to engage is our Facebook page where we will post the latest cars that are being collected so that you can see if you want any parts recovered before the recycling process begins. This means that we can efficiently take the required part before any damage occurs in the process of depolluting and sending to the crusher for recycling.

Although we are modernising our systems, be gentle with us; we are old school and like many of our loyal customers who take pride in maintaining their own vehicles, we are mechanical and sometimes electrical but not so much digital. The best way to contact us outside working hours will be by email.

If you are not middle aged and grumpy like us about social media, then a Facebook message will do.

If you are on our regular contact list then we will add you to our WhatsApp group for the latest updates on which cars are currently in our business through announcements.

Yes, we know we are pushing the boat out on this one and even have taken a course to send picture and texts together. Wow!

Finally, you can always give us a call. Our lines do tend to get busy at times, so I hope that these options of email, Facebook or WhatsApp can improve your customer service with us.

Your Local and Reliable Vehicle Recycling company, Mike and Dewi